Obchodní podmínky

Využíváním služeb aplikace Vetfox potvrzuje klient i poskytovatel, že se budou závazně řídit obchodními podmínkami stejně, jako by tyto obchodní podmínky byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

1. Definice pojmů

Poskytovatel – NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, se sídlem Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno
Klient – fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala pod účtem, který je vedený v databázi poskytovatele.
Aplikace – online webová aplikace Vetfox provozována na stránce https://app.vetfox.cz.
Služba - přístup a provoz aplikace s klientským účtem.
Účet - klientský účet v aplikaci Vetfox, ve kterém klient vytváří svá data. Klient může mít více účtů.
Data - údaje v databázi, které si během používání služby ukládá klient na server poskytovatele.

2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient se zavazuje při registraci uvést pravdivé údaje, a v případě jejich změny o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele.

2.2. Klient má povinnost chránit svá přístupová jména a hesla, které používá pro vstup do aplikace, tak aby nedošlo ke zneužití třetí stranou. Poskytovatel není zodpovědný za případné škody, které klientovi vzniknou při porušení této povinnosti.

2.3. Klient se zavazuje, že se bude při využívání služby řídit platnými právními předpisy v České republice a je odpovědný za všechna data, která během používání služby vytvoří.

2.4. Klient si ponechává vytvořená data, která jsou jeho majetkem v duševním vlastnictví.

2.5. Klient má právo získat svá data, které vytvořil prostřednictvím svého účtu. Tato data může mít k dispozici v otevřeném formátu. V případě zrušení služby má klient právo do 30 dnů od zrušení služby vyzvat poskytovatele, aby mu tato data vydal. Poskytovatel je povinen data klientovi neprodleně vydat.

2.6. Klient má právo kdykoliv službu vypovědět bez udání důvodu.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz aplikace není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek internetu, živelná pohroma apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru (provádění údržby nebo opravy).

3.3. Poskytovatel provoz Služby obnoví bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby.

3.4. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů. Přerušení služby nemá vliv na povinnost klienta hradit služby v plném rozsahu.

3.5. Poskytovatel má právo okamžitě zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.6. Poskytovatel se zavazuje provozovat službu se zabezpečeným SSL certifikátem a pravidelným zálohováním dat klienta.

3.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na anonymní statistické vyhodnocení všech dat z aplikace.

3.8. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení. Jedná se např. o SQL injection přes formulář, zneužití API, nadměrné přepisování údajů klientů za účelem obejití omezení tarifu, využívání aplikace k jiným účelům apod.

3.9. Poskytovatel je oprávněn po 30 dnech od ukončení smluvního vztahu smazat klientská data.

3.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek po předchozím upozornění klienta.

4. Platba za provoz služby

4.1. Poskytovatel umožňuje klientovi po jeho první registraci do aplikace používat službu zdarma, až do hranice 150 evidovaných klientů, po dobu 12 měsíců.

4.2. Klient je za provoz služby (licenci užití) povinen platit poskytovateli poplatek. Výše poplatku za službu je vždy zveřejněna na stránkách www.vetfox.cz. Případná zvýhodnění od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální dohody.

4.3. Platba za službu se provádí předem pro dané období jednoho kalendářního měsíce nebo roku. Provoz služby se automaticky prodlužuje, pokud klient nepožádá poskytovatele o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má klient službu zaplacenou; provoz služby se tedy automaticky prodlužuje o délku předchozího zaplaceného období.

4.4. Poskytovatel zpravidla upozorní klienta s dostatečným předstihem na vypršení doby užívání sjednané služby, kterou má klient předplacenu, a to formou výzvy k zaplacení ceny služby dle aktuálního ceníku na další období.

4.5. Poskytovatel upozorní klienta na překročení limitů poskytovaných služeb (počet návštěv za měsíc, velikost úložného prostoru) dle smluvních podmínek. Pokud klient bude dále přesahovat limity po dobu více jak 5 dní od upozornění, budou mu nabídnuty služby s vyššími limity nebo individuální cena za navýšení limitů požadovaných služeb. V případě nepřijetí nových obchodních podmínek má poskytovatel právo službu klientovi pozastavit, příp. zrušit.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 15. 8. 2014
Poslední aktualizace 7. 1. 2019

Nenašli jste odpověď nebo potřebujete lépe vysvětlit některé funkce Vetfoxu?

Napište nám