Obchodní podmínky

Využíváním služeb aplikace Vetfox potvrzuje klient i poskytovatel, že se budou závazně řídit obchodními podmínkami stejně, jako by tyto obchodní podmínky byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

1. Definice pojmů

Poskytovatel – Vetfox s.r.o., IČ: 036 27 705
Klient – fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala pod účtem, který je vedený v databázi poskytovatele.
Aplikace – online webová aplikace Vetfox provozována na stránce https://app.vetfox.cz.
Služba - přístup a provoz aplikace s klientským účtem.
Účet - klientský účet v aplikaci Vetfox, ve kterém klient vytváří svá data. Klient může mít více účtů.
Data - údaje v databázi, které si během používání služby ukládá klient na server poskytovatele.

2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient se zavazuje při registraci uvést pravdivé údaje a v případě jejich změny o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele.

2.2. Klient má povinnost chránit svá přístupová jména a hesla, které používá pro vstup do aplikace, tak aby nedošlo ke zneužití třetí stranou. Poskytovatel není zodpovědný za případné škody, které klientovi vzniknou při porušení této povinnosti.

2.3. Klient se zavazuje, že se bude při využívání služby řídit platnými právními předpisy v České republice a je odpovědný za všechna data, která během používání služby vytvoří.

2.4. Klient si ponechává vytvořená data, která jsou jeho majetkem v duševním vlastnictví.

2.5. Klient má právo získat svá data, které vytvořil prostřednictvím svého účtu. Tyto data může mít k dispozici v otevřeném formátu. V případě zrušení služby má klient právo do 30 dnů od zrušení služby vyzvat poskytovatele, aby mu tyto data vydal. Poskytovatel je povinen data klientovi neprodleně vydat.

2.6. Klient má právo kdykoliv přestat službu používat bez udání důvodu.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz aplikace není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek internetu, živelná pohroma apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru (provádění údržby nebo opravy).

3.3. Poskytovatel provoz Služby obnoví bezprostředně poté, co pominou důvody omezení nebo přerušení služby.

3.4. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.6. Poskytovatel se zavazuje provozovat službu se zabezpečeným SSL certifikátem a pravidelným zálohováním dat klienta.

3.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na anonymní statistické vyhodnocení všech dat z aplikace.

3.8. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení. Jedná se např. o SQL injection přes formulář, zneužití API, nadměrné přepisování údajů klientů za účelem obejití omezení tarifu, využívání aplikace k jiným účelům apod.

3.9. Poskytovatel je oprávněn po 30 dnech od ukončení smluvního vztahu smazat klientská data.

3.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek po předchozím upozornění klienta.

4. Platba za provoz služby

4.1. Poskytovatel umožňuje klientovi po jeho první registraci do aplikace používat službu zdarma, až do hranice 150 evidovaných klientů, po dobu 12 měsíců.

4.2. Klient je za provoz služby (licenci užití) povinen platit poskytovateli poplatek. Výše poplatku za službu je vždy zveřejněna na stránkách www.vetfox.cz. Případné odchylky od tohoto ceníku mohou být předmětem individuální dohody.

4.3. Platba za službu se provádí předem pro dané období jednoho kalendářního měsíce nebo roku. Provoz služby se automaticky prodlužuje, pokud klient nepožádá poskytovatele o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má klient službu zaplacenou.

4.4. Poskytovatel upozorní klienta s dostatečným předstihem na vypršení doby uživání sjednané služby, kterou má klient předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.

4.5. Poskytovatel upozorní klienta s na překročení limitů poskytovaných služeb (počet návštěv za měsíc, velikost úložného prostoru) dle smluvních podmínek. Pokud klient bude dále přesahovat limity po dobu více jak 5 dní od upozornění, budou mu nabídnuty služby s vyššími limity nebo individuální cena za navýšení limitů požadovaných služeb. V případě nepřijetí nových obchodních podmínek má poskytovatl právo službu klientovi pozastavit.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Zpracování osobních údajů klienta nebo jeho zaměstnanců (poskytovatel v pozici správce)

1. Pokud je klient fyzickou osobou, jsou poskytovatelem zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.

2. Bez ohledu na to, zdali je klient fyzickou či právnickou osobou, mohou být poskytovatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců klienta ve smyslu GDPR, účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.

Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které klient poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.

3. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb klientem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb.

4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele.

5. Poskytovatel nepředá osobní údaje klienta žádným dalším příjemcům.

6. Klient má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:

 • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

5.2. Zpracování informací vkládaných do cloudu (poskytovatel v pozici zpracovatele, klient v pozici správce)

1. Poskytovatel se zavazuje chránit obsah vložený klientem, zacházet s tímto obsahem jako s důvěrným a bez předchozího písemného souhlasu klienta tento obsah nevyužít ani pro sebe ani neprozradit, nesdělit ani nezpřístupnit žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

 • a) takovéto poskytnutí informací je požadováno zákonem nebo na základě zákona vydaným rozhodnutím veřejného orgánu oprávněného takovou povinnost uložit; nebo
 • b) takové informace se později staly veřejně dostupnými z důvodů jiných, než je porušení závazků zde ustanovených; nebo
 • c) jde o sdělení informace poskytovatelem pro účely ochrany svých práv a oprávněných zájmů v rozhodčím řízení, v soudním řízení nebo v řízení u orgánů veřejné správy.

2. V případě osobních údajů vkládaných klientem do cloudu poskytovatele jsou tyto údaje poskytovatelem zpracovávány ve smyslu GDPR, účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici klienta dle článku 28 GDPR.

3. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů v cloudu poskytovatele splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.

4. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje klienta o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak klientovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud klient námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.

5. Zpracování osobních údajů bude prováděno klientem formou automatizovaného i neautomatizovaného zpracování, včetně profilování, v rozsahu jejich ukládání, shromažďování, používání a vymazání, to vše za účelem poskytování služeb poskytovatele a po celou dobu jejich poskytování.

6. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů klienta udílených poskytovateli, které jsou obsaženy v těchto podmínkách a smluvních ujednáních, a které budou dále poskytovateli udíleny.

7. Při poskytování služeb poskytovatelem nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Klient je povinen zajistit, že poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

8. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:

 • a) zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z obchodních podmínek a smluvních ujednání,
 • b) zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
 • c) přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
 • d) po ukončení poskytování svých služeb veškeré zpracovávané osobní údaje předat klientovi a vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
 • e) být klientovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
 • f) být klientovi nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případ porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • g) neprodleně klienta informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
 • h) být klientovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici,
 • i) poskytnout klientovi na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,
 • j) poskytnout klientovi na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami a čl. 28 GDPR. 9/9 Klient se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z těchto obchodních podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek klienta dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat poskytovateli prostřednictvím jeho služeb jen takové osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se klient zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.

9. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se klient zavazuje plnit svoji informační povinnost vůči subjektům osobních údajů vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.

10. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem obchodních podmínek, se klient zavazuje nahradit poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

11. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku obchodních podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 15. 8. 2014
Poslední aktualizace 25. 5. 2018

Nenašli jste odpověď nebo potřebujete lépe vysvětlit některé funkce Vetfoxu?

Napište nám